ĮSTAIGOS DARBO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

ĮSTAIGOS DARBO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

                                                                                                                                                                                                  Patvirtinta VšĮ Prienų r. PSPC direktoriaus

                                                                                                                                                                                                   2016-01-02 įsakymu Nr.7 – V

 

 1. Bendroji dalis

1.1.            Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau centras) įsteigtas Prienų rajono valdybos 1997 m. spalio 03 d. sprendimu Nr.13; Rejestro           Nr. VŠ 97- 7, įstaigos kodas 190882171.

1.2.            Centras veikia vadovaudamasis Lietuvos respublikos (LR) Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos draudimo, Pacientų teisių ir žalos atlyginimo ir kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais, reguliuojančiais sveikatos priežiūros  įstaigų veiklą, savo įstatais bei šiomis vidaus tvarkos taisyklėmis.

1.3.            Centras užsiima asmens sveikatos priežiūros veikla, kuri nurodyta jo įstatuose.

1.4.            Centro  vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja Centro bendrąją darbo tvarką ir atitinka LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsnį.

1.5.            Centre į darbą priimami darbuotojai LR įstatymų nustatyta tvarka.Viešieji konkursai  organizuojami laisvoms įstaigos administracijos, padalinių ar filialų vadovų pareigoms užimti.

1.6.            Darbuotojų pareigas reglamentuoja darbo sutartis, pareiginės instrukcijos, saugos darbe instrukcijos ir šios taisyklės.

1.7.            Asmuo, priimamas dirbti į Centrą, supažindinamas su šiomis taisyklėmis ir kitais p.1.6 išvardintais dokumentais ir, jam sutikus dirbti bei jam ir darbdaviui pasirašius darbo sutartį, laikoma, kad jie susitarė dėl būtinųjų ir kitų darbo sutarties sąlygų, kiek jos apimamos šiuose dokumentuose.

1.8.            Šios vidaus tvarkos taisyklės gali būti keičiamos arba papildomos pasikeitus atitinkamiems įstatymams ar  kitiems su jomis  susijusiais teisės aktams.

2.           Centro struktūra: 

2.1.            Centrą sudaro:

2.1.1.      Administracija;

2.1.2.      Šilavoto, Išlaužo  ambulatorijos;

2.1.3.      Poliklinika (suaugusių ir vaikų);

2.1.4.      Psichinės sveikatos centras;

2.1.5.      Greitoji medicininė pagalba;

2.1.6.      Laboratorija;

2.1.7.      Ūkio dalis;

2.1.8.      4 medicinos  punktai (Pakuonio, Jiestarkio, N.Ūtos, Strielčių).

                                   3. Patalpų atidarymo ir uždarymo laikas

3.1. Darbo dienomis administracinės patalpos, ambulatorinės sveikatos priežiūros (poliklinikos ir ambulatorijų) gydytojų kabinetai atidaromi 8.00 val. ir uždaromi 18.00 val.

3.2. Šeštadieniais ir sekmadieniais ambulatorinės sveikatos priežiūros gydytojai nedirba.

3.3. Kitų patalpų atidarymo ir uždarymo laikas priklauso nuo jų darbo laiko pagal grafiką, patvirtintą  Centro vadovo.

3.4. Greitosios pagalbos padalinys priima iškvietimus visą parą.

4. Darbo laikas

4.1. Centre nustatyta šešerių dienų darbo savaitė su dviem poilsio dienomis.

4.2. Centro administracijos, tarnybų darbo laiko pradžia 8.00 val., darbo laiko pabaiga      16.45 val.

4.3. Poilsio dienų išvakarėse darbo laiko pabaiga yra 15 val. 45 min.

4.4. Pietų pertraukos trukmė 45 min. Pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val.45 min.

4.5. Centro kabinetų, padalinių darbo laikas ir specialistų priėmimo valandos turi būti nurodytos pacientams matomoje vietoje.

4.6. Greitosios pagalbos padalinys dirba visą parą.

4.7. Darbo laiko normavimas pagal darbo grafikus, atsižvelgiant į specifines Centro padalinio darbo sąlygas, esant pamaininiam darbui ir suminei laiko  apskaitai, taikomas įstaigos vadovo sprendimu nurodytiems darbuotojams.

4.8. Darbo grafikai skelbiami viešai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki jų įsigaliojimo (pereinama iš vienos pamainos į kitą kiekvieną savaitę valandomis, nustatytomis pamainos grafikuose).

4.9. Darbuotojams, dirbantiems pamainomis, draudžiama pasitraukti iš darbo iki atvyks jį pakeičiantis darbuotojas. Neatvykus darbuotojui, pranešama skyriaus ar padalinio vadovui, kuris privalo nedelsiant imtis priemonių.

4.10. Padalinio vadovas, esant rimtoms priežastims, turi teisę išleisti darbuotoją iš darbo ne daugiau kaip vienai darbo dienai.

4.11.Visiems centro darbuotojams LR įstatymų nustatyta tvarka yra suteikiamos kasmetinės atostogos kalendorinėmis dienomis pilnutinai, t.y ir su poilsio dienomis. Šalims susitarus, atostogos gali būti suteikiamos dalimis, tačiau viena iš atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 14 kalendorinių dienų.

5. Darbo apmokėjimas

5.1. Centro darbuotojų darbas apmokamas  LR įstatymų nustatyta tvarka. Kiekvieno darbuotojo darbo užmokestis nustatomas pasirašant darbo sutartį. Visiems darbuotojams garantuojamas minimalus atlyginimas, kuris mokamas nepriklausomai nuo padalinio ar centro gaunamo pelno.

5.2. Priklausomai nuo atliekamo darbo intensyvumo, kokybės ir įstaigos išteklių, darbuotojui kas mėnesį gali būti mokamas priedas prie pagrindinio atlyginimo. Mokamo priedo dydį nustato įstaigos vadovas.

5.3. Centro vadovo įsakymu gali būti  skiriamos vienkartinės premijos, o esant sunkiai materialinei padėčiai ar atsitikus nelaimingiems įvykiams gali būti išmokamos vienkartinės pašalpos.

5.4. Jeigu darbuotojas dirba nepilną darbo dieną, jam mokama proporcingai dirbtam  laikui. Tokiu atveju atlyginimo dydis gali būti mažesnis už įstatymu numatytą minimalų mėnesinį atlyginimą.

5.5. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip kartą per mėnesį (mokant avansą – 2 kartus per mėnesį). Konkrečios darbo užmokesčio mokėjimo dienos nurodomos darbo sutartyje.

5.6. Darbo užmokestis už atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki prasidedant atostogoms.

6. Bendrieji reikalavimai vidaus tvarkai

6.1. Centre turi būti užtikrinta tinkama darbo drausmė, maksimalus dėmesys pacientams ir pavyzdinė aptarnavimo kultūra.

6.2. Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpose turi būti švaru ir tvarkinga.

6.3. Centro ir jo padalinių patalpose ar jam priklausančioje teritorijoje leidžiama rūkyti tik tam specialiai įrengtose ir pažymėtose  vietose. Kitose vietose rūkyti draudžiama.

6.4. Centre turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera.

6.5. Centro patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės ir darbų saugos reikalavimų.

6.6. Transporto judėjimas įstaigos teritorijoje turi vykti pagal kelių ženklus.

6.7. Transporto judėjimo greitis teritorijoje neturi viršyti 10 km/h.

6.8. Už vidaus darbo tvarkos laikymąsi kiekvienas darbuotojas asmeniškai, padalinių vadovai ir konkrečioms funkcijoms paskirti asmenys.

7. Reikalavimai tvarkai darbo zonoje

7.1. Medžiagos, žaliavos, atsarginės dalys, reagentai, vaistai ir kt. laikomos tik sandėliuose ar specialiai tam  paruoštose vietose. Kitose  vietose (kabinetuose, persirengimo ir poilsio kambariuose) sandėliuoti nuolatinai draudžiama.

7.2. Darbo patalpose turi būti gesinimo priemonės.

7.3. Neužkrauti praėjimų prie  gesinimo priemonių ir elektros paskirstymo spintų;

7.4. Dirbant laikytis drausmės.

7.5. Laikyti tvarkingą ir  švarią darbo vietą, įrengimus  ir prietaisus.

7.6.   Įrengimus ir prietaisus naudoti tik pagal paskirtį.

7.7.   Laikytis nustatytos materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos.

7.8.   Darbuotojui draudžiama patikėti ar užleisti savo darbo vietą, darbo priemones, pareigų vykdymą kitam asmeniui arba imtis darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu.

7.9.   Darbo zonoje, asmenys, nedirbantys centre, gali  būti tik lydimi skyriaus ar padalinio vadovo ar jo įgalioto asmens.

7.10.   Vidaus darbo tvarkos taisyklių turi laikytis visi asmenys, esantys darbo zonoje.

7.11.    Vykdyti administracijos ir  kontroliuojančių valstybinių įstaigų pareigūnų teisėtus reikalavimus.

7.12.  Už šiame skyriuje išdėstytų reikalavimų vykdymą atsako padalinio  vadovas arba jo funkcijas  vykdantis asmuo

8.    Reikalavimai tvarkai administracinėse patalpose

8.1. Administracijos patalpose numatomi tokie reikalavimai vidaus tvarkai:

8.1.1.  visi administracijos zonos kabinetai turi būti švarūs ir tvarkingi;

8.1.2. kabinetuose draudžiama laikyti daiktus, nesusietus su darbo pobūdžiu; darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, užrakina duris;

8.1.3. kabineto raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie betarpiškai jame dirba. Perduoti raktus kitiems asmenims draudžiama, išskyrus atvejus, kada tai daryti nurodo padalinio ar įstaigos vadovas;

8.1.4. vienas komplektas visų raktų nuo visų patalpų yra pas įstaigos vadovo paskirtą asmenį.

8.2. Be įstaigos vadovo ar jo įgaliotų asmenų leidimo, draudžiama pašaliniams asmenims naudotis centro orgtechnika (kompiuteriais, telefonais, faksais, dauginimo ir spausdinimo technika ir pan.).

8.3. Turi būti užtikrinta, kad pašaliniai asmenys negalėtų susipažinti su Centro informacija. Tuo tikslu draudžiama pašaliniams asmenims leisti patalpose likti vieniems.

8.4. Valstybinių institucijų pareigūnams bet kokia informacija duodama tik su įstaigos vadovų žinia.

8.5. Už šiame skirsnyje išdėstytų reikalavimų vykdymą atsako padalinių, kuriems skirtos patalpos administracinėje zonoje arba  orgtechnika, vadovai.

9. Bendrosios darbuotojų ir padalinių vadovų pareigos

9.1. Centro darbuotojai privalo:

9.1.1.  darbo metu būti tvarkingai apsirengę;

9.1.2.  vilkėti nustatyto pavyzdžio darbo drabužiais visą darbo laiką;

9.1.3. bendraujant su pacientais, parodyti jiems dėmesį, būti mandagiam ir atidžiam ir, išsiaiškinus paciento tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas negali išspręsti paciento problemos, jis turi nurodyti kas tai galėtų padaryti;

9.1.4. saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe norminių aktų, įmonės darbų saugos instrukcijų reikalavimus;

9.1.5. ateiti į darbą ir išeiti iš jo nustatytu laiku. Jeigu į darbą neateinama dėl svarbių priežasčių (liga, avarija, nelaimingas atsitikimas ar pan.) pranešti apie tai kaip  galima greičiau padalinio ar įmonės vadovui;

9.1.6. tinkamai atlikti  pavestą darbą; saugoti įstaigos  paslaptis.

9.2. Centro darbuotojams  draudžiama:

9.2.1. darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, kitas toksines ar narkologines medžiagas, būti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų ar vaistų;

9.3. už vidaus darbo tvarkos taisyklių  nevykdymą, darbuotojai baudžiami drausminėmis nuobaudomis.

10.  Pirkimo procedūra

10.1.   Įstaigoje pirkimai vykdomi atsižvelgiant į perkamų gaminių (paslaugų, darbų) poreikį, kokybę, įstaigos  finansines galimybes.

10.2.Perkami nauji gaminiai ir medžiagos turi būti įteisintos naudojimui Lietuvos Respublikoje.

10.3. Įstaigos padalinio vadovas, ar asmuo, atsakingas už padalinio veiklą, nustato padalinio reikmėms reikalingų pirkti prekių, paslaugų ar darbų  poreikį ir yra pirkimo iniciatorius. Pirkimo iniciatorius kiekvienam pirkimui  pildo paraišką-prašymą, kurioje nurodyti, jeigu įmanoma – tikslūs, jeigu neįmanoma – orientaciniai, numatytų įsigyti prekių kiekiai, paslaugų ar darbų apimtys, kurie gali būti nurodyti pinigine išraiška (numatoma pirkiniui skirti lėšų suma). Paraišką-pažymą pirkimo iniciatorius pateikia įstaigos direktoriui.

10.4. VšĮ Prienų r. PSPC pirkimai vykdomi vadovaujantis įstaigos direktoriaus patvirtintomis Įstaigos viešųjų pirkimų taisyklėmis.

11. Darbų sauga

11.1.Visi darbuotojai  privalo laikytis darbų saugos instrukcijų, patvirtintų įstaigos vadovo reikalavimų.

12. Pacientų kreipimosi ir priėmimo į  Centrą tvarka

12.1. Norėdami gauti  informaciją apie Centre teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, juridiniai ir fiziniai asmenys gali raštu arba žodžiu kreiptis į Centro administraciją, padalinių vadovus bei gydančius gydytojus.

12.2. Pacientai priimami  ambulatorijose ir poliklinikoje darbo dienomis nuo 8 val. iki 18 val.

12.3. Atvykdamas  pacientas turi  turėti pasą ar kitą asmenį  patvirtinantį dokumentą.

12.4. Centro  personalas praneša policijos komisariatui apie besikreipiančius traumuotus ligonius ir suteiktą jiems pagalbą.

12.5. Pacientai registruotis pas gydytoją  gali iš anksto registratūroje, telefonu ar elektroniniu būdu įstaigos internetinėje svetainėje.

12.6. Greitosios medicinos pagalbos padalinys  priima  iškvietimus visą parą.

13. Nemokamų paslaugų nomenklatūra, jų teikimo tvarka

13.1. Nemokamai teikiama būtinoji medicinos pagalba (ištikus ligai ar būklei, įrašytai į sąrašą, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministerijos ir iškabintą pacientams matomoje vietoje), o taip pat pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (ambulatorinės ir stacionarinės), kurios yra teikiamos apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, pasirinkusiems šią įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Pacientų teisės ir pareigos įstaigoje

14.1. Teisės:

14.1.1. gauti pilną informaciją apie personalo kvalifikaciją bei teikiamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti;

14.1.2. gauti kvalifikuotą medicininę pagalbą Centro teikiamų paslaugų apimtyje;

14.1.3. gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, prognozę;

14.1.4. kreiptis į įstaigos  administraciją visais iškilusiais ginčytinais klausimais;

14.1.5. atsisakyti siuntimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas;

14.1.6. turėti teisę į informacijos apie savo sveikatos būklę slaptumą (išskyrus LR teisės  aktuose numatytus atvejus);

14.1.7. naudotis kitomis pacientų teisėmis, numatytomis LR įstatymuose, tarp jų ir pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatyme bei kituose teisės aktuose.

14.2. Pareigos:

14.2.1. laikytis nurodyto ir sutarto priėmimo laiko;

14.2.2. negalint atvykti sutartu laiku, ne vėliau kaip per 12 valandų pranešti  apie tai registratūros telefonais ar kitomis ryšio priemonėmis;

14.2.3. be reikalo nevaikščioti koridoriais, netrukdyti darbui kabinetuose;

14.2.4. negadinti centro inventoriaus ir kitų materialinių vertybių;

14.2.5. suteikti gydytojui  pilną informaciją apie savo sveikatos  būklę ((buvusių ir esamų susirgimų), alergines reakcijas, naudojamus vaistus;

14.2.6. laiku ir pilnai sumokėti už konsultacijas ir gydymą pagal tuo metu galiojančius įkainius (jei paslaugos yra apmokamos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka);

14.2.7. vykdyti gydytojo ar slaugos personalo nurodymus;

14.2.8. rūpestingai elgtis su Centro įrengimais ir inventoriumi.

15. Pacientų siuntimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas tvarka

15.1. Pacientas, jei jo sveikatos būklė gydytojo nuomone reikalauja intensyvaus papildomo gydymo, gali būti nukreipiamas į kitas sveikatos priežiūros įstaigas, išrašius siuntimą.

15.2. Už kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų sprendimus ar gydymo kokybę centras neatsako.

16. Ginčų ir konfliktų tarp Centro ir pacientų sprendimo tvarka

16.1. Iškilus ginčams tarp Centro darbuotojų ir pacientų, juos aiškinasi Centro administracija (padalinio vadovas, o jam neišsprendus ginčo – įstaigos  vadovas ar jo įgaliotas asmuo).

16.2. Centras privalo per penkias dienas atsakyti į paciento kreipimąsi ( skundą).

16.3. Šalims nesutikus dėl sprendimo, tolimesnį ginčą nagrinėja teismas.

17. Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie paciento būklę teikimo tvarka

17.1. Informacija apie paciento  buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia net ir po  paciento mirties.

17.2. Informacija nepilnamečiui  pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suvokiama forma, gydytojas pateikdamas informaciją vadovaujasi nepilnamečio interesais.

17.3.  Konfidenciali informacija apie buvusių ir esamų pacientų sveikatos būklę, juridiniams ir fiziniams asmenims kreipiantis raštu, suteikia  centro administracija, gydantis gydytojas tik turint rayštinį paciento sutikimą.

18. Medicininių dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka

18.1. Medicininių dokumentų nuorašai gali būti išduodami pacientui paprašius, ši teisė  gali būti ribojama tik LR įstatymų numatyta tvarka.

18.2. Medicininių dokumentų nuorašai padaromi paciento lėšomis.

18.3. Kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims medicininių dokumentų nuorašai gali būti išduodami tik LR įstatymų numatyta tvarka.

19. Paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo ir saugojimo tvarka

19.1. Jei pacientas pageidauja, prieš atliekant tyrimus, kurių   metu gali būti tam tikro laipsnio sąmonės sutrikimas, ar hospitalizuojant ligonį į stacionarą, paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai gali būti registruojami ir saugomi tokia tvarka:

19.1.1. sudaromas turimų vertybių sąrašas dviem egzemplioriais;

19.1.2. po kiekvienu egzemplioriumi pasirašo gydytojas, atliekantis procedūras ir pats pacientas;

19.1.3. vienas sąrašo egzempliorius atiduodamas pacientui, kitas dedamas į specialų voką;

19.1.4. į voką sudedamos  sąraše išvardintos vertybės, vokas užklijuojamas, užantspauduojamas ir įdedamas į Centre esantį seifą;

19.1.5. po procedūros pacientui grąžinamas vokas, kurį pacientas atplėšia gydytojo ir dar vieno Centro darbuotojo akivaizdoje, sutikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo tame sąraše, kad vertybes atgavo;

19.1.6. paciento pasirašytas sąrašas įklijuojamas į jo medicininę kortelę ir joje saugomas.

20. Baigiamosios nuostatos

20.1. Šios taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos.

20.2. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai ir dalis,  skirta pacientams, skelbiama jiems matomoje vietoje. Nepageidaujantys dirbti  taisyklėse nustatyta tvarka, darbuotojai turi apie tai pranešti raštu įstaigos vadovui.